Ann Stevens

Ann Stevens

Leg. Psykoterapeut

0733-80 54 15

annstevens@live.se

Psykoterapi

Som människor är vi olika och vi bär alla på erfarenheter och svårigheter som format oss och som ibland känns belastande och hindrande, men det hindrar inte utveckling och förändring.

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform som innebär att man träffas för återkommande samtal under en kortare eller längre tid. Tillsammans arbetar man med utforskande och reflekterande och söker mening och sammanhang.

En vanlig anledning att söka hjälp är problem i nära relationer. Genom en terapi kan vi nå ökad medvetenhet om existentiella frågor som på ett djupgående sätt påverkar våra relationer.

Att gå i terapi innebär att man berör upplevelsen i den nuvarande livssituationen och hur tidigare erfarenheter sammanfaller med dessa, det man kan kalla livsmönster, vilka kan kännas svåra att förstå och bryta på egen hand. Att uppnå en ökad självkännedom och få ihop den egna livsberättelsen genom att tala om svåra eller förvirrande upplevelser.

En målsättning med terapi kan också vara att komma tillbaka efter en kris eller stärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen.

En person kan drabbas av komplicerad sorg och förlust, eller lida av svårigheter att skapa och bibehålla relationer.

Man kan också hamna i kris på grund av omständigheter som innebär stora förändringar. Då får existentiella frågorna ofta ny aktualitet och terapi kan vara till stor hjälp för att inte falla in i passivitet och depression.

Ångest, oro och nedstämdhet kan bli hindrande i såväl arbetsliv som i privatliv, en negativ spiral som kan kännas omöjlig att bryta, med minskad självkänsla och depression som följd. Att känna sig utanför eller inte vilja delta, att dra sig undan och uppleva ensamhet och nedstämdhet.

Det är oftast inte svåra upplevelser i sig som skadar mest utan bristen på möjlighet att tala om dem.

Ann Stevens

Ann Stevens

Leg. Psykoterapeut

0733-80 54 15

annstevens@live.se