Maria Berhouet

Maria Berhouet

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledare

0732-10 68 20

Psykoterapi

Kan även erbjuda Psykoterapi på Spanska

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid. Psykoterapi är en samarbetsrelation som bygger på en dialog mellan patienten och psykoterapeuten, där man söker en förståelse och insikt i patientens livsmönster, symtom och relationer.

Korttidsterapi

Korttidsterapi är en fokuserad och tidsbegränsad form av psykoterapi. Det sammanlagda antalet gånger för behandlingen bestäms efter den inledande intervjun. Det psykoterapeutiska samtalet fokuseras sedan på den överenskomma problemformuleringen.

Kristerapi

Kristerapi är för Dig som befinner Dig i en akut krissituation och behöver hjälp att bearbeta ett trauma eller bearbeta en krisartad livssituation.

Konsulterande samtal

Ibland ställer vissa livssituationer krav på omvärdering och omorientering. Ett konsulterande samtal kan ge möjlighet till en sådan vändpunkt. Det kan, genom råd och stöd, öka din medvetenhet och förståelse för olika handlingsalternativ.

Par- och Familjesamtal

Att leva tillsammans kan vid olika omständigheter i livet innebära svårigheter samt kriser: sexuella problem, kommunikationssvårigheter, svårigheter att hantera små barn och tonåriga, depressioner, förlust av anhöriga, separationer, mm.

Detta är en behandlingsform för par/familjer som vill ha hjälp att ta sig ur sådana svårigheter.

I samtal med terapeuten får ni som par hjälp att definiera problem och därmed hitta lösningar och nya strategier som leder till insikt samt förståelse.

Maria Berhouet

Maria Berhouet

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Handledare

0732-10 68 20