Lena Johansson Jensen

Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Medvetenhet & Förändring LenaJJ AB

www.kbtpsykoterapi.com

0700-90 59 66

Om behandling

Strukturerad och målinriktad behandling

Att bli mer medveten om vad som vidmakthåller dåligt mående och förståelse för hur du kan få en förändring till bättre mående är stommen i behandlingen.

Vid första samtalen gör vi tillsammans en kartläggning gällande din situation och samspel med din omgivning. Kartläggning av tidigare erfarenheter, inlärningshistoria, kan hjälpa dig att förstå vad som gör att ett problem kvarstår. Problem kan ses som ett beteende, både inre som tankar, mentala bilder och yttre som handlingar som inte fungerar i sitt sammanhang. Att medvetengöra att de strategier som lärts in för att det i stunden är mest fungerande och minst obehagliga kan på sikt hindra dig till fortsatt utveckling och bättre mående. En beteendeanalys görs tillsammans och därefter formas en behandlingsplan i hur vi kan arbetar vidare. Den utvärderas under terapins gång.

Det kan också vara faktiska omständigheter som behöver förändras för att du skall kunna få en bättre livskvalité. Olika livsområden i ditt liv är viktiga och har ett sammanhang. Ibland har vi glömt bort vad vi själva värdera som viktigt för oss och tappar riktning i livet för att leva så som vi önskar.

Terapin är strukturerad och målinriktad. Tillsammans gör vi upp mål för behandlingen. I KBT används olika tekniker för att utforska och utmana för att få en ny erfarenhet och kunskap, allt i samförstånd.

I avslutningsfasen gör vi tillsammans en plan på hur du fortsätter i din vardag att använda mer hjälpsamma strategier för ett bättre mående.
Samarbete mellan oss är grunden för terapiarbetet. Jag, som terapeut, är aktiv i sessionerna och har även ett pedagogiskt arbetssätt för att öka förståelsen. Du har kunskapen om dina upplevelser och din situation.

Hemuppgifter gör du i din egna miljö mellan våra samtal för att utforska och pröva ny erfarenhet allt i gemensam överenskommelse och förståelse.

Du kan när som avsluta behandlingen om du upplever att det inte stämmer med dina förväntningar.