Lena Johansson Jensen

Lena Johansson Jensen

Socionom, Leg. Psykoterapeut

Medvetenhet & Förändring LenaJJ AB
www.kbtpsykoterapi.com

0700-90 59 66

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi baseras på vetenskap och teoribildningar inom främst inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi men har under decennier utvecklats och som idag kallas ”tredje vågens KBT” med bl. a teorier och metoder som mindfulness, acceptans och känslofokusering.

Utgångspunkt i psykoterapin är din situation här och nu i samspel med din omgivning och med tidigare erfarenheter som präglar dina tankar, känslor, kroppsförnimmelser och beteende. Vi undersöker hur ditt problem kan ha uppstått och vad som gjort och gör att problemet kvarstår. Tillsammans görs en beteendeanalys som utgår ifrån hur vi sedan kan arbetar med ett förändringsarbete, behandlingsplan. Med hjälp av olika tekniker prövas nya förhållningssätt till både tankar och beteende. Strategier som är mer fungerande för ditt mående och liv.

Begreppet beteende inberäknas det som en vi gör och reagerar på som påverkar våra tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Kognition lägger fokus på tankarna, inre mentala bilder, föreställningar, uppmärksamhet och hur vi tolkar information.

KBT lägger även vikt på känslomässiga upplevelser, hur vi förhåller oss till våra känslor och inre upplevelser, förnimmelser, och hur vi agera utifrån dem. För att hantera det känslomässiga kan det vara av vikt att finna ett mer flexibelt förhållningssätt att både kunna kontrollera och släppa kontrollen på det som sker inom oss.

KBT-behandling har hög evidens för behandling av olika ångestsyndrom som;
– Fobier, social fobi, specifik fobi, agorafobi
– generaliserat ångestsyndrom
– paniksyndrom
– tvångstankar och tvångshandlingar
– allmän oro utan diagnos.

KBT har också hög evidens för
– depression
– stress och utmattning
– sömnproblematik
– kroppsuppfattning
– sexuella problem

Se mer information om psykisk hälsa på www. 1177.se